• یکشنبه 26 فروردین 1403

آگهی مزایده واگذاری امتیاز استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر شهرکرد به سرمایه گذار

شرکت آب و فاضلاب شهری استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد بر اساس ماده  37  قانون برنامه ششم توسعه، ماده 2 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب سال 1369 و ماده 27  قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مجوز صادره از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و دستورالعمل مشارکت عمومی – خصوصی برای طرح­های بازتخصیص آب با جایگزینی پساب و کاهش هدر رفت آب به شماره 100/50/34136/1401 مورخ 06/06/1401  وزیر محترم نیرو، امتیاز استفاده از پساب تصفیه­خانه فاضلاب شهر شهرکرد را به منظور کاربری معین و با حجم مشخص برای دوره زمانی محدود و معین به روش فروش پساب با شرایط ذیل به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.
الف- شرح مختصری از پروژه
  • موضوع پروژه: واگذاری امتیاز استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر شهرکرد، فرخشهر، کیان و بهرام آباد
  • سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری
  • دوره بهره برداری تجاری: بیست سال
  • جمعیت تحت پوشش تصفیه خانه شهر شهرکرد، فرخشهر، کیان و بهرام­آباد در سال 1401 : حدودا  250000  نفر
  • محل اجرا: استان چهارمحال و بختیاری
ب- شرایط کلی برای سرمایه گذاری
  • سرمایه­گذاران به صورت شخص حقیقی یا حقوقی با داشتن سابقه مدیریتی، تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت.
  • سرمایه­گذاران واجد شرایط می­توانند از تاریخ 12/10/1401 لغایت پایان وقت اداری 22/10/1401 نسبت به تهیه اسناد مزایده از امور قراردادهای شرکت به آدرس شهرکرد، میدان قدس، شرکت آب و فاضلاب استان اقدام نمایند.
  • سرمایه­گذاران می­بایست اساسنامه شرکت، آخرین آگهی تغییرات شرکت و اسامی دارندگان امضای مجاز، تصویر مصدق کارت ملی و شناسنامه دارندگان امضای مجاز را همراه با اسناد مزایده به دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری واقع در شهرکرد میدان قدس تحویل نمایند.
  • سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه­گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.
  • بدیهی است تاریخ تحویل پیشنهاد قیمت سرمایه­گذار و تاریخ بازگشایی، در اسناد مزایده لحاظ می­گردد.
روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری
تاریخ 1401/10/10
نوع مزایده
پیوست ها
 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت