جمعدار اموال

- دریافت دستور کار از مقام مافوق

- انجام عملیات مربوط به جمع‌آوری فهرست اموال و دارایی‌ها در چارچوب آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوطه

- تهیه آرشیو مناسب مربوط به صورتجلسه تحویل اموال و مکاتبات مربوطه

- استفاده از سیستم نرم‌افزاری موجود جهت به روز نگه داشتن اطلاعات اموال و دارایی‌ها

- انجام عملیات مربوط به کدگذاری و نصب پلاک کالا

- صدور مجوز خروج برای اموال

- کنترل لیست اموال تحویلی کارکنان و به روز نگهداری آن

- انجام سایر وظایف محوله

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/11/07