رئیس اداره حسابداری دارایی‌ها

- دریافت دستور کار از مقام مافوق

- تهیه برنامه زمان‌بندی فهرست‌بندی اموال و دارایی‌ها

- نظارت و کنترل عملیات مربوط به جمع‌آوری فهرست اموال و دارایی‌ها در چارچوب آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوطه

- همکاری در راه‌اندازی سیستم نرم‌افزاری مناسب جهت به روز نگه داشتن اطلاعات دارایی‌ها و اموال

- هماهنگی با واحدهای مختلف در جهت حفظ و نگهداری اموال و ارائه گزارشات لازم به مسئولین

- نظارت بر تهیه بودجه سالیانه مورد نیاز جهت تهیه اموال از واحدهای مختلف

- کنترل سالیانه اموال و دارایی‌ها و تنظیم گزارشات مورد نیاز

- نظارت بر نصب پلاک کالا

- کنترل لیست اموال تحویلی کارکنان

- انجام سایر وظایف محوله


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/11/07