فراخوان اجرای تاسیسات فاضلاب شهر سودجان

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار

اجرای تاسیسات فاضلاب شهر سودجان در استان چهارمحال و بختیاری به روش بیع متقابل

( مزایده )

شرکت آب و فاضلاب شهری استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد بر اساس ماده  37  قانون برنامه ششم توسعه ، ماده 2 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب سال 1369 و ماده 27  قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، اجرای تاسیسات جمع­آوری و تصفیه فاضلاب شهر سودجان را در ازای تخصیص پساب تصفیه شده فاضلاب شهر سودجان به منظور کاربری معین و با حجم مشخص برای دوره زمانی محدود و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.

الف- شرح مختصری از پروژه

  • موضوع پروژه: اجرای تاسیسات شبکه و تصفیه خانه فاضلاب شهر سودجان
  • سرمایه پذیر : شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری
  • دوره احداث : دوره عملیات اجرایی 3 سال می باشد.
  • دوره بهره برداری تجاری : با ارائه مدل مالی
  • جمعیت تحت پوشش تصفیه خانه شهر سودجان در سال 1397 :   5600  نفر
  • محل اجرا : استان چهارمحال و بختیاری

ب- شرایط کلی برای سرمایه گذاری

  • سرمایه گذار به صورت شخص حقیقی یا حقوقی با داشتن سابقه مدیریتی قابل قبول ، تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت.
  • سرمایه گذاران واجد شرایط می توانند تا پایان وقت اداری مورخ 10/03/1397  اظهارنامه اعلام آمادگی و امکان تامین منابع مالی پروژه جهت سرمایه گذاری در طرح اجرای شبکه و تصفیه خانه فاضلاب شهر سودجان واقع در استان چهارمحال و بختیاری را به همراه اساسنامه شرکت ، آخرین آگهی تغییرات شرکت و دارندگان امضای مجاز ، تصویر مصدق کارت ملی و شناسنامه دارندگان امضای مجاز را به دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری واقع در شهرکرد میدان قدس تحویل نمایند.
  • بدیهی است پس از بررسی مدارک دریافتی که توسط شرکت کنندگان تحویل می شود ، اسناد ارزیابی به متقاضیان واجد شرایط ارائه خواهد شد و پس از بررسی مدارک ارزیابی از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت مذاکرات قراردادی دعوت بعمل خواهد آمد.
  • سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.

                                                                                                         روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت