شرح وظایف مدیر دفتر قراردادها

دریافت سیاست و خط مشی مربوط به معاملات و انعقاد قراردادهای مزایده و مناقصه
اعمال مسئولیت مربوط به مدیریت امور قراردادها در سطح شرکت
همکاری با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی به منظور آگاهی از استانداردهای خرید و فروش
مطالعه و آشنایی لازم با قوانین و مقررات مربوط به مزایده و مناقصات و شرایط عمومی پیمان و سایر موارد
اعمال مسئولیتهای مربوط به مزایده‌ها و مناقصات
آشنایی با وضعیت بازار داخلی و خارجی
تهیه و تنظیم متن قراردادهای مربوط با هماهنگی دفتر حقوقی
فراهم نمودن شرایط لازم جهت عقد قراردادها
شرکت در جلسات مربوط به کمیسیون معاملات و سایر جلسات مربوط
انجام سایر وظایف محوله

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/11/07