مناقصه تأسیسات شهر فرخشهر

 
 

موضوع

تاریخ واگذاری اسناد

مهلت تحویل پیشنهادات

حجم فایل

نوع فایل

 مناقصه

اپراتوری و راهبری شبکه آبرسانی و مخازن و چاه ها و کلیه تاسیسات شبکه آب و نگهبانی اداره و نصب انشعابات آب و تعویض کنتور تأسیسات آبفای شهر فرخشهر

96.07.16 الی
96.07.20

2 آبان 1396

---

---
 
مدت پروژه: 1 سال
نوع اعتبار: از محل منابع داخلی
_______________
نوع و رشته پیمانکاری مورد نیاز: تعیین صلاحیت از اداره کار الزامی می باشد.
 
تاریخ بازگشایی: ساعت 11 چهارشنبه 96.08.03
تاریخ اعتبار پیشنهادات: 3 ماه پس از پیشنهاد قیمت
_______________
 

کلیه شرکت های دارای صلاحیت رتبه تاسیسات و نگه داری می توانند به آدرس شهرکرد - میدان قدس - شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری - واحد امور قراردادها مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

تلفن تماس: 03833342497

ضمنا هزینه آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت