قرائت کنتور ، توزیع قبوض آب بهاء و وصول مطالبات اشتراکهای واقع درمحدوده امور آبفای شهرکرد

 
 

موضوع

تاریخ واگذاری اسناد

مهلت تحویل پیشنهادات

حجم فایل

نوع فایل

 مناقصه

قرائت کنتور ، توزیع قبوض آب بهاء و وصول مطالبات اشتراکهای واقع درمحدوده امور آبفای شهرکرد

---

5  شهریور 1396

409 kb


 pdf

 
دانلود

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت