اسناد مناقصه عمومی خرید اتصالات پلی اتیلن آب

 
  موضوع تاریخ واگذاری اسناد مهلت تحویل پیشنهادات حجم فایل نوع فایل
 مناقصه

خرید  اتصالات پلی اتیلن آب

96.06.01 لغایت 96.06.05 15 شهریور 1396 156kb
 pdf
 

دانلود
 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت