عملیات خرید، طراحی، اجرا، نصب و بهره برداری از پکیج تصفیه فاضلاب شهر بلداجی

 
  موضوع تاریخ واگذاری اسناد مهلت تحویل پیشنهادات مشاهده/دریافت حجم فایل نوع فایل
 مناقصه

عملیات خرید، طراحی، اجرا،نصب و بهره برداری پکیج تصفیه فاضلاب شهر بلداجی

- ۷ خرداد ماه ۱۳۹۵ مشاهده/دریافت ۲۷۷۰
 pdf

 


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت