شرح وظایف کمک کارشناس حقوقی

دریافت و ثبت مکاتبات و قراردادها در دفتر، توزیع نامه‌ها و قراردادها به واحدها ذیربط
بایگانی مدارک و سوابق در پرونده‌های مربوط به بانک اطلاعاتی، پاسخگویی به مراجعین نسبت به اقدامات انجام شده
همکاری در تهیه لوایح، دفاعیه و دادخواست‌ها جهت طرح در مراجع قانونی
تهیه پیش‌نویس قراردادها و مکاتبات داخلی و خارجی شامل بانکها، ذیحسابی، پیمانکاران، مشاوران و سازمان تامین اجتماعی
انجام مراحل برگزاری مناقصه شامل تهیه و ارسال آگهی به روزنامه، تهیه فروش اسناد مناقصه، دریافت و جمع‌آوری پاکات و پیشنهادات، قیمت و اسناد مناقصه، تنظیم پیش‌نویس صورتجلسه، برگزاری کمیسیون مناقصه
مشارکت در برگزاری جلسات ترک تشریفات مناقصات
نگهداری اسناد و مدارک اوراق بهادار (ضمانتنامه) و پرونده‌های حقوقی
نگهداری صورتجلسات دادرسی
تفکیک وظایف ارجاعی مدیر دفتر

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/11/07