قوانین و مقررات


ردیف

عنوان قوانین / مقررات

حجم

لینک دانلود

1

مجموعه قوانين

217 KB

دانلود

2

تشکيل شرکتهاي آب وفاضلاب

105 KB

دانلود

3

توزيع عادلانه آب

27 KB

دانلود

4

فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب

11 KB

دانلود

5

مجازات اخلال کنندگان درتاسيسات آب وبرق وگاز ومخابرات

13 KB

دانلود

6

مجازاتهاي بازدارنده

20 KB

دانلود

7

ايجاد تسهيلات براي طرحهاي فاضلاب وبازسازي شبکه آب شهري

35 KB

دانلود