کارشناس مسئول هماهنگی


 

- انجام امور مربوط به تهیه طرح‌ها و نقشه‌ها و پروژه‌ها

- انجام امور مربوط به محاسبات فنی تاسیسات برق و مکانیک

- انجام امور مربوط به تنظیم گزارشات توجیهی در مورد طرح مقدماتی

- برآورد هزینه کارهای متفرقه شامل نصب انشعاب آب و فاضلاب، سازه‌ای و غیره

- نظارت بر روند انجام فعالیت‌های نوسازی و توسعه شبکه آب آشامیدنی و شبکه جمع‌آوری و دفع فاضلاب

- بررسی و تحلیل مشکلات و نواقص حین اجرا و اقدام در جهت رفع آنها با هماهنگی مافوق

- انجام مطالعات و ارائه طرح‌های مناسب جهت رفع نارساییها و اشکالات موجود و بهینه‌سازی تاسیسات آب و فاضلاب

- نظارت و کنترل بر عملیات راه‌اندازی و بهره‌برداری و انجام آزمایشات و تست‌های لازم به منظور حصول اطمینان از صحت انجام کار