کارشناس کنترل پروژه


 

- بررسی و نظارت بر پروژه‌ و تعیین نحوه کاربرد استانداردهای مربوط به پروژه

- انجام فعالیتهای مربوط به کیفیت و نحوه اجرای پروژه‌ها در قالب روند پیشرفت پروژه

- انجام برنامه زمان‌بندی بررسی نحوه پیشرفت پروژه

- تعیین معیارهای مربوط به ارزیابی پیشرفت پروژه و اصلاح موارد انحراف از پروژه

- تعیین و کاربرد استانداردهای فنی پیشرفت پروژه

- نظارت بر کار واحدهای تابعه و کنترل و هماهنگی فعالیتهای مربوطه

- نظارت بر کار متصدیان مجری پروژه و کنترل و بررسی وضعیتهای موقت و قطعی ارائه‌شده پیمانکاران

- هماهنگی با کمیته نظارت بر اجرای پروژه

- تهیه صورت وضعیت اجرای پروژه