مدیر دفتر فنی و خدمات مهندسی


 

- تهیه یا تایید طرح‌های شبکه‌های جمع‌آوری و دفع فاضلاب شامل بررسی محدوده، توزیع جمعیت سرانه تولید فاضلاب، طراحی شبکه آب و فاضلاب در حالات مختلف

- کنترل بر طراحی و انجام مطالعات، نقشه‌های مربوط به شبکه‌ها و لوله‌گذاری، انتقال، جمع‌آوری، حفاری، مخازن، ایستگاه‌های پمپاژ، تصفیه‌خانه‌ها و تاسیسات آب و فاضلاب، ساختمان‌های اداری و انبار و طرح‌های جلوگیری از خسارت و پرت آب

- ارائه نقشه‌های اجرایی شبکه انتخاب جنس لوله‌ها و تهیه نقشه جزییات اجرایی

- نظارت بر تهیه اسناد مناقصه با توجه به طرح نهایی و نتایج حاصل از مطالعات انجام‌شده بر اساس استانداردها و ضوابط

- تهیه و تایید اسناد مناقصه و شرایط خصوصی پیمان‌های مربوط به طرح‌ها و همکاری در برگزاری مناقصه

- نظارت بر کارهای ارائه‌شده پیمانکاران، مهندسین مشاور و غیره بر اساس قراردادهای منعقده، بررسی و تجزیه و تحلیل نسبت به گزارشات آنها

- هماهنگی با واحدهای اجرایی به منظور اصلاح طرح‌های در حین اجرا و پیشنهادات سازنده در جهت گردش کاری مطلوب

- نظارت بر انجام محاسبات فنی طرح‌های آب و فاضلاب، تعیین فهرست مقادیر و مصالح مورد نیاز به منظور اجرای کار در طرح‌های شبکه، مشخصات فنی نقشه‌ها و نمودارهای مربوط و برآورد هزینه با استفاده از فهرست‌بهای استاندارد یا فهرست سایر مراجع

- نظارت بر تهیه پیش‌نویس قراردادها به منظور استفاده از خدمات منهدسین مشاور

- تهیه و تنظیم برنامه زمان‌بندی عملیات طرح‌های مطالعاتی، نقشه‌برداری، اجرا و بهره‌برداری آب و فاضلاب

- شرکت در جلسات فنی و مهندسی جهت انتخاب طرح‌های آب و فاضلاب و ارائه نقاط ضعف و قوت طرح‌های موجود

- تصویب نهایی نقشه‌ها، پروفیل‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های آب و فاضلاب

- کنترل، بررسی و تایید صورت‌وضعیت‌های موقت و قطعی ارائه‌شده پیمانکاران، در صورت منطبق بودن با مفاد قرارداد تایید آنها

- مشخص نمودن اولویت‌ها و ضرورت‌های مورد نیاز طرح‌های آب و فاضلاب، مطالعه و بررسی آنها با توجه به مدت زمان شروع طرح تا مرحله رسیدن و ارائه نظرات اصلاحی در جهت پیشبرد کارها

- مکانیزه کردن سیستم کاری دفتر فنی و خدمات مهندسی در جهت تسریع در کارهای اجرایی و بهبود روش‌های موجود و طبقه‌بندی نقشه‌ها با استفاده از روش‌های نوین و نظارت بر امور نگهداری و توزیع مدارک، تکثیر و نسخه‌برداری از نقشه‌ها و غیره

- تهیه گزارشات آماری و تجزیه و تحلیل‌های لازم از فعالیت‌های مربوط به توسعه تاسیسات