کمک‌کارشناس نقشه‌کشی و آرشیو فنی


 

- همکاری در تهیه نقشه‌های مورد نیاز شبکه‌های آب و فاضلاب، ثبت تغییرات و اصلاح در نقشه‌های اصلی تهیه‌شده

- ترسیم و بزرگ و کوچک‌کردن نقشه‌های مختلف، تهیه کروکی و نقشه از انواع ساختمان‌ها، شبکه و تاسیسات آب و فاضلاب و تطبیق نقشه‌ها با طرح‌های تهیه‌شده

- ایجاد آرشیو مدارک و نقشه‌های فنی شامل طبقه‌بندی بسته‌ها با استفاده از روش‌های نوین، نظارت بر امور نگهداری و توزیع مدارک، تکثیر و نسخه‌برداری از نقشه‌هاو غیره

- نظارت بر حفظ و نگهداری لوازم نقشه‌کشی

- تهیه گزارش از روند نقشه‌کشی

- تهیه و تنظیم صورت‌وضعیت‌ها از لحاظ فنی بر اساس تطبیق کارها