کارشناس نقشه‌برداری


 

- دریافت برنامه کاری از مقام مافوق

- بازدید محل به منظور جمع‌آوری اطلاعات جهت نقشه‌برداری

- تعیین مشخصات فنی و امور جانبی طرحها و پروژه‌ها

- نظارت بر تهیه نفشه‌ها بر اساس طرحها و پروژه‌های اعلام‌شده

- بررسی نقشه‌های تهیه شده و ارائه نظرات اصلاحی

- شرکت در جلسات تخصصی

- نظارت بر کار افراد تحت سرپرستی و راهنمایی آنها

- تهیه گزارشات فنی از فعالیت‌های انجام‌شده