معاون خدمات مشترکین و درآمد


 

- دریافت اهداف، سیاست‌ها و خط‌مشی از مدیریت مافوق

- برنامه‌ریزی لازم به منظور انجام فعالیت‌های حوزه و ارتقاء بهره‌وری و بهبود فعالیت‌های مربوطه

- برنامه‌ریزی به منظور انجام به موقع و صحیح خدمات‌رسانی به مشترکین بر اساس ساز و کارهای از پیش‌تعیین‌شده

- تدوین روش های مناسب در رسیدگی به کار مراجعان و مشترکین و نظارت در به روز نمودن اطلاعات مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها

- نظارت بر نحوه استقرار سیستم امور مشترکین در واحدهای مربوطه

- نظارت بر استقرار سیستم امور مشترکین در واحدهای مربوطه

- نظارت بر اجرای صحیح دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره در ارتباط با خدمات مشترکین

- نظارت بر اجرای دقیق تعرفه‌ها و تطبیق آنها با قوانین و مقررات شرکت

- بررسی قیمت تمام‌شده و تجزیه و تحلیل هزینه خدمات به مشترکین و بررسی و ارائه روش‌های اقتصادی جهت کاهش هزینه

- نظارت بر نحوه جمع‌آوری آمار و اطلاعات و ارائه گزارشات لازم از واحدهای مختلف

- دریافت و تحلیل گزارشات لازم در زمینه وصول درآمد، آب‌بها، حق اشتراک آب و فاضلاب و ...

- برنامه‌ریزی و نظارت بر نحوه قرائت کنتور، ثبت گزارشات و ارائه جهت ثبت ماشینی و صدور قبوض ماهیانه

- بررسی علل عدم پرداخت‌ها و پیگیری لازم در خصوص وصول مطالبات معوق و قطع و وصل اشتراک

- نظارت بر امور مربوط به حذف انشعابات غیرمجاز، تعیین خسارت وارده، تغییر کاربری، تفکیکی و مساحی مجدد

- نظارت بر تهیه صورتجلسه و بیلان کلی درآمد

- نظارت بر مکانیزه نمودن واحدهای وصول درآمد و سایر واحدها

- تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز و ارائه گزارشات لازم