کارشناس خدمات مشترکین


 

- دریافت دستور کار از مافوق و همکاری در جهت استقرار سیستم مکانیزه مشترکین در واحدهای مربوطه

- بررسی درخواست متقاضیان انشعاب و پاسخگویی به مراجعین در چارچوب قوانین و مقررات

- نظارت و پیگیری مراحل نصب انشعابات (آب و فاضلاب) و ارائه گزارش لازم از وضعیت نصب به مقام مافوق

- بازدید از نحوه فعالیت‌های مختلف مانند قرائت کنتور، بازدید مجدد، عیب‌یابی کنتور مشترکین و ...

- رسیدگی به تقاضای مشترکین و مراجعان و کنترل نوع درخواست مربوط به خطوط شبکه‌های فرعی و لزوم استقرار مخازن ذخیره و فشار در ساختمان‌های مرتفع

- نظارت در به روز نمودن پاسخگویی بر اساس سیستم‌های مورد عمل

- رسیدگی به شکایات مختلف مشترکین و انجام کنترل‌های لازم جهت رفع اختلاف و ارائه راهکار مناسب و در صورت لزوم انعکاس به مسئول مربوطه تا کسب رضایت مشترکین

- رسیدگی به موارد مربوط به مشترکین پرمصرف و شناسایی کنتورهای معیوب و پیگیری جهت رفع مشکل و انجام اقدامات و اخطارهای قانونی

- شناسایی انشعابات غیرمجاز و پیگیری مراحل قانونی تا قطع انشعاب

- پیگیری مراحل مربوط به قرائت کنتور و نظارت بر صدور قبوض دوره‌ای

- همکاری در حسن انجام خدمات مشترکین در مناطق و واحدهای تابعه و تهیه گزارشات هفتگی و ماهانه مشترکین پس از جمع‌آوری آمار و اطلاعات