آزمایش کنتور


عنوان خدمت

آزمایش کنتور

کد خدمت

۲-۰۹

 شرح خدمت

ارقامی که وسایل اندازه‌گیری نشان می‌دهد دلیل کافی برای مصرف آب و حجم فاضلاب تخلیه‌شده در شبکه ، توسط مشترک یا استفاده‌کننده بوده و مشترک یا استفاده‌کننده ملزم به قبول آن می‌باشد مگر آن که به تشخیص شرکت اشکالی در کار وسایل اندازه‌گیری باشد. در این صورت شرکت طبق برنامه، کنتورهای خود را آزمایش کرده و صحت کار آن را از حیث نشان دادن ارقام مصرف بر اساس استانداردهای پذیرفته‌شده، کنترل خواهد کرد و بر حسب ضرورت با تقاضای مشترک یا استفاده کننده آزمایش لازم را به عمل می‌آورد. در این صورت مشترک یا استفاده کننده باید هزینه‌های آزمایش را بر اساس آیین‌نامه عملیاتی بند ۶۴-۴ پرداخت نماید. (آیین‌نامه عملیاتی ۳۰-۴)

 مدارک مورد نیاز

۱- تسویه‌حساب قبض آب‌بها به تاریخ روز     ۲- درخواست کتبی مشترک یا مامور شرکت

 فرم‌های مرتبط