اعلام کارکرد کنتور


عنوان خدمت

اعلام کارکرد کنتور

کد خدمت

۲-۱۶

 شرح خدمت

ارقامی که وسایل اندازه‌گیری نشان می‌دهد دلیل کافی برای مصرف آب و حجم فاضلاب تخلیه‌شده در شبکه، توسط مشترک یا استفاده‌کننده بوده و مشترک یا استفاده‌کننده ملزم به قبول آن می‌باشد مگر آن که به تشخیص شرکت اشکالی در کار وسایل اندازه‌گیری یا اشتباه در قرائت کنتور یا اشتباه در محاسبات آب‌بها و کارمزد دفع فاضلاب وجود داشته باشد. (آیین‌نامه ۳۰-۴) مشترک یا استفاده‌کننده از انشعاب آب و فاضلاب، حق دسترسی به اماکن خود به منظور برقراری انشعاب، بازرسی کنتورها، سیفون اتصال فاضلاب و سایر وسایل و تاسیسات مربوطه و همچنین تعمیر کردن، قطع نمودن انشعاب آب و فاضلاب، برداشتن اموال متعلق به شرکت  را ندارد و عندالزوم کنترل فنی شبکه‌های داخلی آب و فاضلاب را به نمایندگان شرکت که هویتشان مشخص باشد اعطا می‌نماید و طرح شکایت ورود غیرقانونی به ملک، علیه شرکت و کارکنان آن امکان‌پذیر نیست. (۳۳-۴)
در زمانی که مامور قرائت کنتور شرکت به درب منزل مراجعه می‌نماید و مشترک در منزل حضور ندارد، طبق فرمت مشخصی از مشترک درخواست می‌شود تا شماره فعلی کنتور را از طریق حضوری، تلفنی یا اینترنتی به شرکت اعلام نماید.

 مدارک مورد نیاز

 

 فرم‌های مرتبط

۱- فرم قرائت کنتور توسط مشترک


ردیف

کد مدرک

عنوان مدرک

دریافت/ مشاهده

حجم (KB)

 ۱

 FRCS۱۹

قرائت کنتور توسط مشترک

 دریافت/ مشاهده

 ۵۰