بررسی صورت‌حساب


عنوان خدمت

بررسی صورت‌حساب

کد خدمت

۲-۱۵

 شرح خدمت

هرگونه کسری یا اضافه‌محاسبه بهای آب و کارمزد دفع فاضلاب ناشی از نواقص یا اشتباه اندازه‌گیری از زمان وقوع نقص یا اشتباه در قرائت کنتور از طرفین قابل برگشت می‌باشد. در این رابطه کمیته منتخب هیات مدیره شرکت مسئولیت این امر را به عهده خواهد داشت. (آیین‌نامه عملیاتی ۳۰-۴)

 مدارک مورد نیاز

۱- تسویه‌حساب قبض آب‌بها به تاریخ روز

 فرم‌های مرتبط

۱- فرم شکایات مشترکین نسبت به صورت‌حساب صادره


ردیف

کد مدرک

عنوان مدرک

دریافت/ مشاهده

حجم (KB)

 ۱

 FRCS۱۵

شکایات مشترکین نسبت به صورت‌حساب صادره

 دریافت/ مشاهده

 ۵۰