تعویض کنتور


عنوان خدمت

تعویض کنتور

کد خدمت

۲-۱۰

 شرح خدمت

مشترک می تواند نسبت به تعویض کنتور خود درخواست نماید. اگر ضمن یکی از آزمایش‌های شرکت معلوم شود، ارقامی که کنتور نشان داده دارای بیش از پنج درصد خطا می‌باشد، شرکت نسبت به تعویض کنتور اقدام می‌نماید. (آیین‌نامه عملیاتی ۳۰-۴ ب) اگر به تشخیص شرکت مشترک یا استفاده کننده در ایجاد خرابی کنتور دخالت داشته باشد، در این صورت می‌باید هزینه مربوطه را بر اساس قیمت تمام‌شده پرداخت نماید. (آیین‌نامه عملیاتی ۳۸-۴) حوادث و بلایای طبیعی که منجر به تخریب و خسارت عمومی به شبکه یا تاسیسات شرکت گردد از حدود این آیین‌نامه خارج می‌باشد. (آیین‌نامه عملیاتی ۱-۳۸-۴)

 مدارک مورد نیاز

۱- تسویه‌حساب قبض آب‌بها به تاریخ روز
۲- فرم کارگاه تست کنتور مبنی بر خرابی کنتور

 فرم‌های مرتبط

۱- فرم درخواست تعویض کنتور


ردیف

کد مدرک

عنوان مدرک

دریافت/ مشاهده

حجم (KB)

 ۱

 FRCS۲۵

درخواست تعویض کنتور

 دریافت/ مشاهده

 ۴۴