درباره آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری

شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری

 
تاريخچه تشکيل شرکت‌های آب و فاضلاب
 
در سال ۱۳۴۲ لايحـه قانوني راجع به تأسیس وزارت آب و برق به تصويب رسيـد به‌موجب اين قانون تهيه و اجراي برنامه‌ها و طرح‌های مربوط به تأمین آب و انتقال آن به مراکز عمده مصرف و نظارت بر نحوه جاري ساختن فاضلاب شهـرها و واحدهاي صنعتي به عهده وزارت آب و برق قرار گرفت.
در سال۱۳۵۳ قانون تأسیس وزارت نيرو به تصويب رسيد.در سال۱۳۵۴قانون تشکيل شرکت‌های تأمین و توزيع آب و تأسیسات فاضلاب شهــرها از تصويب مجلس گذشت به‌موجب اين قانـون شرکت‌های منطقه‌ای تابع وزارت نيرو موظف شدند براي بهره‌برداری از شبکه توزيع آب و احداث تأسیسات فاضلاب شهرها شرکت‌هایی را راسـا يا با مشارکت شهرداری‌ها و بخش خصوصي ايجاد نمايد.
سپس به‌موجب لايحـــه قانوني راجع به تغييــرات وظائف وزارت نيرو اداره امور آب مشروب شهرها به عهده استانداري و یا شرکت‌های مربوطه محول گرديد.
در سال ۱۳۶۱قانون توزيع عادلانه آب به تصويب رسيــد که به‌موجب تبصره ۲ ماده۲۱ اين قانون تقسيم توزیع آب شهري و اداره تأسیسات و جمع‌آوری و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها به عهده شرکت‌های مستقلي بنام شرکت آب و فاضلاب شهرها و یا دستگاه مناسب ديگري که بايد تحت نظارت شوراي شهر و وابسته به شهرداری‌ها باشند محول گرديد که اين قانون هیچ‌گاه عملي نشد تا اينکه لايحــه قانوني تشکيـل شرکت‌های آب و فاضلاب در سال ۱۳۶۶تهيه شد که به‌موجب آن شرکت‌های آب منطقه‌ای تابع وزارت نيرو مبادرت به تشکــيل شرکت‌های مستقلـي بنام شرکت آب و فاضلاب نمودند و شهرداری‌ها و بخش خصوصي نيز توانستند در آن مشارکت کنند.اين لايحه نيز با اينکه در مجلس مطرح وکليــات آن به تصويب رسيد با در خواست وزارت نيـرو بلا اقدام ماند .نهــايتــا‏‎ طرح تشکيل شرکت‌های آب و فاضلاب در سال۱۳۶۸به مجلس تقديم که در تاريخ ۱۱/۱۰/۶۹ به تصويب نهايي رسيد.
شرکت اب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری